About Us

23’OLukpeachMattnimareMonomaniaRiver RhymeS.O.L.E.Temp


Introduction to
Malama Collective

Malama Collective หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Malama (อ่านว่า มาละมา) เป็นหนึ่งในโครงการ Side Project ของฟังใจ โดยคำว่า Mālama เป็นภาษาฮาวาย แปลว่า การปกปักรักษา การดูแล หรือถ้าจะอ่านแบบไทย ๆ ก็จะรู้สึกได้ถึงการเชื้อเชิญและการต้อนรับ ดังนั้น เมื่อนำคำว่า Malama มาผสมกับคำว่า Collective ซึ่งแปลว่าการรวมกลุ่มหรือชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน จึงเกิดเป็นคำเรียกที่สะท้อนถึงเจตนาของมาละมาที่ต้องการสร้างชุมชนและเครือข่ายคนดนตรีเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยจะนำหลักการบางส่วนของการทำวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์มาปรับใช้เป็นแนวคิดในการดำเนินการ

จุดประสงค์ของโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับวงดนตรีที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการเติบโต แต่อาจมีข้อจำกัดด้านเงินทุน โดยเรามีความตั้งใจที่จะช่วยลดข้อจำกัดนี้ด้วยการจัดตั้งกองทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการผลิตผลงานเพลงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่สมาชิก โดยที่ศิลปินจะยังคงความอิสระในกระบวนการสร้างผลงานเพลง

นอกจากนี้ เรายังอยากให้ Malama เป็นเสมือนโรงเรียนที่จะเป็นสถานที่เรียนรู้และทดลอง ให้สมาชิกได้ทำในสิ่งที่อยากทำ เรียนรู้สิ่งที่อยากเรียน และฝึกงานโดยการทำงานให้แก่กันและกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของตนเองในอนาคต และอยากให้ศิลปินที่เข้ามาและได้ออกไปเปรียบเสมือนการจบการศึกษา โดยจะมีการช่วยเหลือกันและกันต่อไปในอนาคตเหมือนสมาคมนักเรียนเก่านั่นเอง

Malama Collective – or Malama for short – is Fungjai’s side project, coming from the Hawaiian word ‘Mālama’, meaning ‘to take care of, to care for, to protect’. As for the pronunciation in Thai, its meaning is ‘coming over’, which has a welcoming feeling to it. And when put together with the word ‘Collective’, it reflects our purpose building a community and network of musicians who want to help each other, applying the concepts of a cooperative or co-op as the foundation for our ideas.

Our purpose is to create a new alternative for musicians with potential to grow, but lack financial support. We aim to alleviate their financial hurdle by establishing a fund for its members to borrow to create music and pay for other necessary music-related activities, while still maintaining their creative freedom.

In addition, we would like to see ourselves as a school for members to experiment and learn, so that they can tryout things they want to do and train by working for each other to build and improve on their professional skills. For artists who have entered and left Malama, we would like to consider them as ‘graduates’ and continue to support them similar to a school’s alumni.


Our Vision

เราต้องการที่จะเห็นประเทศไทยนั้นอุดมไปด้วยดนตรี ซึ่งจะทำให้ระบบเศรษฐกิจของดนตรีนั้นดีขึ้น อยากเห็นศิลปินนักดนตรีกลายเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน และอยากให้แนวคิดการสร้างชุมชนและสหกรณ์นักดนตรีนั้นถูกนำไปใช้โดยชุมชนดนตรีทั่วประเทศ

We want to see Thailand filled with music, which will help the music economy; and the music artist become a sustainable career. We also hope that the idea of music co-ops will be adopted by music communities all over the country.


The Malama Way


.